Teladan Nabi Saw 12 : Wanita dalam pandangan Muhammad saw

Menarik dalam membahas perkara mengenai wanita.  Sebelum datangnya Islam dalam berbagai peradaban lama, bangsa Yahudi, Persia, China, dan bangsa arab sendiri wanita didudukan dalam posisi rendah, sehingga datang Islam untuk memperbaiki kedudukan wanita seperti saat ini.